Enligt kap. 2 §2 i Revisionslagen: Sammanslutningar och stiftelser ska välja revisorer och låta utföra revision enligt vad som föreskrivs i revisionslagen och i någon annan lag.

Om inte något annat föreskrivs i någon annan lag behöver en revisor inte väljas i en sammanslutning där högst en av följande förutsättningar har uppfyllts såväl under den avslutade räkenskapsperioden som under den omedelbart föregående perioden:

1) balansomslutningen överstiger 100 000 euro;
2) omsättningen eller motsvarande avkastning överstiger
200 000 euro; eller
3) antalet anställda överstiger i medeltal tre.

En revisor ska dock alltid väljas i en sammanslutning vars huvudsakliga bransch är ägande och hantering av värdepapper.

Om en sammanslutning inte enligt revisionslagen är skyldig att välja en revisor, kan det i bolagsordningen, bolagsavtalet eller stadgarna finnas bestämmelser om utförande av revision eller bestämmelser om val av flera revisorer.

Val av revisor för revision och rådgivning

Auktoriserad revisor

Auktoriserade revisorer i Finland är:

GR-revisorer och CGR-revisorer. Det är också möjligt att välja en revisionssammanslutning som revisor. Om en revisionssammanslutning väljs som revisor måste en huvudansvarig GR- eller CGR-revisor anges.

Val av revisor för revision och rådgivning

Bostadsaktiebolag

Bostadsaktiebolag måste ha en av bolagsstämman vald revisor om:

  1. bolagets byggnad eller byggnader har minst 30 lägenheter i aktieägarnas besittning (som lägenhet räknas också till exempel bilplatsaktier)
  2. revisorn måste väljas utgående ifrån kapitel 2 i revisionslagen eller annan lag;
  3. aktieägare med minst en tiondel av alla aktier eller en tredjedel av de aktier som representeras på bolagsstämman kräver det vid en ordinarie bolagsstämma eller en bolagsstämma där ärendet enligt kallelsen ska behandlas.

Bolaget ska ha en av bolagsstämman vald verksamhetsgranskare om bolaget inte har en revisor och annat inte föranleds av bolagsordningen.

Förening

Föreningar ska välja en revisor och låta utföra revision enligt vad som föreskrivs i revisionslagen och i någon annan lag.

En revisor behöver inte väljas i en förening, där högst en av följande förutsättningar har uppfyllts såväl under den avslutade räkenskapsperioden som under den omedelbart föregående perioden:

  1. balansomslutningen överstiger 100 000 euro;
  2. omsättningen eller motsvarande avkastning överstiger 200 000 euro; eller
  3. antalet anställda överstiger i medeltal tre personer.

Föreningen måste ha en verksamhetsgranskare om den inte har en revisor.

Övergångsstadganden i Föreningslagen

Om en förening inte enligt lag är skyldig att välja en revisor som avses i revisionslagen, ska föreningen välja en verksamhetsgranskare eller en i revisionslagen avsedd revisor i enlighet med de bestämmelser om revisorer och revision som införts i stadgarna före denna lags ikraftträdande 1.9.2010 och stadgarnas bestämmelser om revision ska anses gälla revision och verksamhetsgranskning. På motsvarande sätt kan en förening som är skyldig att välja en revisor och i vars stadgar en bestämmelse om flera revisorer har införts före denna lags ikraftträdande välja en verksamhetsgranskare till andra revisor.

Val av revisor för revision och rådgivning

Stiftelse

Stiftelser måste ha minst en revisor som granskar konton och förvaltning. Om skyldigheten att välja en CGR-revisor och revisorssuppleant föreskrivs i kapitel 2 i revisionslagen.

Även om samfundet inte har den ovannämnda skyldigheten att välja en revisor som avses i revisionslagen kan det i bolagsordningen, bolagsavtalet eller stadgarna finnas bestämmelser om revision och val av flera revisorer. Trots att ovannämnda storleksgränser inte uppfylls binds sammanslutningen av dessa bestämmelser. Befrielse från revisionsskyldigheten förutsätter då att bolagsordningen, bolagsavtalet och stadgarna ändras.

Övrigt

Om beslut om fastställelse av bokslutet fattas vid ett sammanträde som hålls av sammanslutningens eller stiftelsens organ, ska bokslutet (och en eventuell verksamhetsberättelse) lämnas till revisorn senast en månad före detta sammanträde.